Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Heerlen ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Heerlen en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene Voorwaarden CrossFit Heerlen
Laatste wijziging: 1 juni 2018

Artikel 1: Duur en beëindiging lidmaatschap
Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk; je kunt het niet aan een ander overdragen. Jouw lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. Indien je niet tijdig opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Je blijft verplicht het lidmaatschapsgeld aan CrossFit Heerlen te betalen, ook wanneer je geen gebruik maakt van de faciliteiten. Je hebt een opzegtermijn van 1 maand (ingaande per de eerste van de volgende maand); je dient schriftelijk op te zeggen. Dat kan per post.

Artikel 2: Onderbreking lidmaatschap
Op medische indicatie kan een lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, mits je een brief van de huisarts, medisch specialist of behandelend fysiotherapeut overlegt. Bij zwangerschap kunt je jouw lidmaatschap met een periode van maximaal 4 maanden laten stopzetten. Jouw lidmaatschap wordt op jouw verzoek, mits vooraf aangegeven, onderbroken.

Artikel 3: Tarieven en betalingen
Jouw lidmaatschapsgeld wordt per automatisch incasso vooruit betaald. Wanneer inschrijving niet per de eerste van de maand geschiedt, betaal je het resterende lidmaatschapsgeld van die maand bij de vooruitbetaling van de volgende maand. Indien betaling uitblijft, is CrossFit Heerlen gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. CrossFit Heerlen is gerechtigd de lidmaatschapsprijzen te verhogen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.

Artikel 4: Eigendommen
Het is niet toegestaan goederen achter te laten, na het verlaten van het pand. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden gedurende een periode van twee maanden door ons bewaard.

Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid
CrossFit Heerlen is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van kleding en andere eigendommen. Mocht er onverhoopt iets ontbreken, dan is CrossFit Heerlen niet aansprakelijk. CrossFit Heerlen besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen CrossFit Heerlen geheel op eigen risico. CrossFit Heerlen wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.

Artikel 6: Lessen en openingstijden
De abonnementsvormen van CrossFit Heerlen zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. CrossFit Heerlen behoudt zich het recht om openingstijden te wijzigen. De lessen van CrossFit Heerlen zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen, of CrossFit Heerlen zal gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via het rooster. CrossFit Heerlen behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een naar het oordeel van CrossFit Heerlen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de trainer/coach, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Heerlen te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Bij langdurige afwezigheid van een trainer/coach van CrossFit Heerlen zal CrossFit Heerlen geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 7: Huisregels CrossFit Heerlen
Onze huisregels zijn van belang om de sfeer in onze box en het gemeenschapsgevoel te beschermen. De huisregels maken deel uit van wat CrossFit Heerlen anders maakt en dienen door eenieder gerespecteerd en nageleefd te worden in de box.

Artikel 8: Regels naleven
Iedere cliënt dient zich aan de huisregels en algemene voorwaarden te houden. CrossFit Heerlen heeft het recht, bij schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 9: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Heerlen beoordeeld en beslist. CrossFit Heerlen behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Bijlage: Huisregels CrossFit Heerlen